kbn1

ด้วยความศรัทธาในศีลาจารวัตรของครูบาน้อย
พระญาณวิไชย ภิกขุ

โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
นายกฤษดา นันทวาสน์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอน
และวัตรปฏิบัติของครูบาน้อย
เพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนต่อไป