สถานที่และการก่อสร้างบูรณะพัฒนา

พ.ศ. ๒๕๕๐ สามเณรณัฐวุฒิ กายา อายุ ๑๗ ปี
– สร้างพระธาตุศรีสังฆรัตนคีรี
– สร้างบันไดคอนกรีตจำนวน ๒๐๙ ขั้น สู่องค์พระธาตุศรีสังฆฯ ตำบลสันทะ
– สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ
– สร้างพระประธาน ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างกุฏิห้องพักอาคันตุกะ ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– ตัดถนนขึ้นสู่พระธาตุศรีสังฆฯ
– จัดซื้อที่ดินขยายเขตธรณีสงฆ์ ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– เทลานคอนกรีตรอบบริเวณลาน ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างห้องน้ำ – ห้องสุขา ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างกุฏิศรัทธาสามัคคี ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างถังเก็บน้ำ ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างระบบบ่อน้ำประปา และไฟฟ้า ณ พระธาตุศรีสังฆฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑
– สร้างพระเจ้าทันใจ หน้าตักกว้าง ๒ เมตร
– สร้างวิหารพระเจ้าทันใจ
– สร้างกุฏิรับรอง ญาณวิไชยยะชนะมงคลนุสรณ์
– บูรณะพระประธานในพระอุโบสถ วัดสันทะ
– สร้างพระเจ้าเหลือ พร้อมแท่นแก้วและยอกฉัตร
– เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดสันทะ
– สร้างบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ ณ วัดสันทะ
– ถวายกลองปู่จา ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างหอกลอง ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างฆ้องหลวงและระฆัง ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
– สร้างหอฆ้องหลวง ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างป้ายประวัติพระธาตุ ณ พระธาตุศรีสังฆฯ ของพระธาตุศรีสังฆรัตนคีรี

พ.ศ.๒๕๕๒
-สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม อาศรมเวฬุวัน
-สร้างบันไดนาคขึ้นสู่องค์พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างกุฏิกรรมฐาน ๒ หลัง ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างกำแพงเขตพุทธาวาส ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างพระธาตุทันใจ ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-บูรณะพระประธานถ้ำพระฤาษี
-สร้างกุฏิกายามหามงคล
-สร้างระประธาน วัดป่างุ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
-สร้างราวบันไดสแตนเลสขึ้นสู่พระธาตุ
-ปูทรายล้างบันไดขึ้นสู่พระธาตุ
-บูรณะพระวิหาร ของวัดสันทะ ตำบลสันทะ
-จัดซื้อโลงเย็น มอบแด่บ้านเชตวัน

พ.ศ.๒๕๕๓
-ตัดถนนสายใหม่ขึ้นสู่องค์พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างศาลาป๋ารมีธรรมทันใจ
-สร้างพระประธานและยอดฉัตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงของ
-ถวายธรรมมาศแต่อารามห้วยจอย
-สร้างพระพุทธรูปทองเหลืองหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ถวายวัดบ้านห้วยส้ม
-สร้างพระวิหารหลวง พระธาตุศรีสังฆฯ

พ.ศ.๒๕๕๔
-สร้างพระประธานพระวิหารหลวง ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างแท่นแก้วพระประธาน ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างพระเจ้าทันใจหน้าตักกว้าง ๒ เมตร ณ บ้านสถาน ตำบลสถาน
-สร้างห้องน้ำห้องสุขา ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างแท่นแก้วพระประธาน อารามบ้านห้วยจอย
-สร้างศาลาศรัทธาสามัคคี ฌาปนสถานบ้านสันทะ
-สร้างโรงครัว ณ พระธาตุศรีสังฆฯ
-สร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานบ้านสันทะ
-สร้างเมรุเผาศพ ฌาปนสถานบ้านเชตวัน

พ.ศ.๒๕๕๕
-สร้างพระวิหาร ณ ถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ
-สร้างศาลาหลวง ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างกุฏิสงฆ์ ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างพระธาตุทันใจสหลีกู่แก้ว ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างพระธาตุเจ้าสัมพุทเธ ณ ถ้ำเชตวัน

พ.ศ.๒๕๕๖
-สร้างพระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๕ เมตร พร้อมฐานห้องโถง ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างศาลาเวียงศีลเวียงธรรม ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างกุฏิครูบาป๋ารมีธรรม ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างโรงครัว – หอฉันท์ ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างพระธาตุเจ้าศิลาแลง ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างบันไดนาคขึ้นสู่ถ้ำวิหาร ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างพระประธาน วัดห้วยแก็ต ๓ องค์ ตำบลไผ่โทน จ.แพร่
-สร้างศาลาบาตร ถ้ำเชตวัน
-สร้างกำแพงด้วยศิลาแลง ถ้ำเชตวัน
-สร้างสระน้ำ และหอพระอุปคุต ถ้ำเชตวัน
-สร้างห้องน้ำและห้องสุขา ถ้ำเชตวัน
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และเทลานคอนกรีต ถ้ำเชตวัน
-สร้างห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ถ้ำเชตวัน
-สร้างหอกลอง ถ้ำเชตวัน
-สร้างกลองปูจา ถ้ำเชตวัน
-สร้างศาลาอาคารพิพิธภัณฑ์ ถ้ำเชตวัน
-เป็นประธานทอดกฐิน ณ ถ้ำเชตวัน
-บูรณะอุโบสถวัดเชตวัน

พ.ศ.๒๕๕๗
-สร้างพระเจ้าทันใจ จ.แพร่
-สร้างพระเจ้าทันใจ ณ พระธาตุเชียงของ ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
-สร้างเมรุฌาปนสถาน บ้านน้ำอูน อำเภอนาหมื่น
-สร้างพระเจ้าทันใจ ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างหอพักภิกษุ-สามเณร ณ ถ้ำเชตวัน
-ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดเชตวัน
-สร้างห้องสุขา ณ ถ้ำเชตวัน
-สร้างพระธาตุวัดน้ำสระ ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน
-สร้างพระธาตุหนองปวน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
-สร้างวิหารน้อยมงคลบารมีญาณวิจัยไชยบุญเรือง

 

 

ใส่ความเห็น